Quy định sử dụng thông tin

Đơn vị của SAKA vận hành trang web, ứng dụng hoặc qui trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân (“SAKA”) cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào SAKA trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là “dữ liệu cá nhân”.
Thông báo này (“Thông báo về Quyền Riêng tư“) đặt ra:
1. Phạm vi và việc chấp nhận
2. Dữ liệu cá nhân được SAKA thu thập
3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em
4. Tại sao thu thập dữ liệu cá nhân và SAKA sử dụng chúng như thế nào
5. SAKA chia sẻ dữ liệu cá nhân
6. Quyền của bạn
7. An toàn và giữ lại dữ liệu
8. Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi

1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này

Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.
Bằng việc sử dụng website SAKA (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư này, xin đừng sử dụng website SAKA (như được định nghĩa dưới đây) hoặc đừng trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.
SAKA bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.

2. Dữ liệu được SAKA thu thập

SAKA có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:
• Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi, kể cả nhờ website SAKA, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ website có thương hiệu SAKA hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook);
• Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký dạng bản in trên giấy, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc thi và đầu mối liên lạc thông qua các trung tâm điện thoại dịch vụ khách hàng của SAKA; và 
• Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà SAKA, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua website web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.
2.1 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với website SAKA
Chúng tôi sử dụng các cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với website SAKA. Xin vui lòng xem Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về các công nghệ đó và quyền của bạn liên quan đến


3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

SAKA không cố ý lấy hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu SAKA phát hiện rằng mình tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân từ một trẻ em dưới 12 tuổi, SAKA sẽ loại bỏ thông tin cá nhân của trẻ ra khỏi dữ liệu của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, SAKA có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 12 tuổi từ cha mẹ hoặc người giám hộ một cách trực tiếp và tức là với sự đồng ý rõ ràng của họ.
 

4. Tại sao SAKA thu thập dữ liệu cá nhân và SAKA sử dụng dữ liệu đó như thế nào.

SAKA thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. SAKA có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:
• Dịch vụ người tiêu dùng – để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.
• Tham gia của người tiêu dùng – để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.
• Cá nhân hóa – SAKA có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho SAKA một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép SAKA phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn, bao gồm các khía cạnh:
◦ Trang web – để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website web, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;
◦ Sản phẩm – để cải thiện sản phẩm của SAKA, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và
◦ Quảng cáo dựa trên lợi ích – để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà SAKA làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên website SAKA phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên website của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”. Quá trình cá nhân hóa này thường được thực hiện nhờ cookies hoặc các công nghệ tương tự.
• Thông tin tiếp thị – để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về SAKA, các sản phẩm và dịch vụ của SAKA, đối thủ cạnh tranh và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

5. SAKA chia sẻ dữ liệu cá nhân

SAKA không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.
SAKA có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm các mục đích khác, nhưng chỉ trong các bối cảnh như sau:

6. Quyền của bạn

6.1 Quyền chọn từ chối thông tin tiếp thị
Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị về SAKA và có thể làm điều đó bằng cách:
(a) theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;
(b) nếu bạn có một tài khoản với SAKA, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc
(c) liên lạc với chúng tôi.
Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ SAKA, chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng và thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã).

7. An toàn và giữ lại dữ liệu

7.1 An toàn dữ liệu
Để giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, SAKA đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:
• Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành – SAKA lưu giữ dữ liệu của bạn trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của SAKA có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. SAKA cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này. 
7.2 Lưu giữ
SAKA sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.
 

8. Liên lạc với chúng tôi

SAKA hành động như một “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu cá nhân mà mình xử lý trong khuôn khổ của Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc thực tế thu thập dữ liệu cá nhân của SAKA, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:

9. Gọi điện thoại

     Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: (028) 62 99999 8

     Hotline: 0949 521 000

10. Gửi thư điện tử đến [email protected]


11. Gửi thư đến

Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty TNHH SAKA Water
Địa chỉ: 10 Lê Đình Thụ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM